Wegwijssymbolen


Het dertiende uur


de dag was licht, de zon scheen
en toch was het donker
het dubbellicht van het tijdloze
bleef stoffelijk door de klok die op twaalf uur stond

de avond valt, het licht wordt donker
en ik ben blij dat ik eindelijk slapen kan
want het licht is in mij en niet om mij heen
het antwoord der wijzen is aan de wijzen gegeven
en niet aan mij


Het woordje wegwijssymbool zegt eigenlijk al wat het is. Het zijn beelden, geluiden, woorden of gevoelens die in het leven een tip geven, een nieuwe weg wijzen. De verklaring ervan is vaak moeilijk, omdat je de context waarin het symbool verschijnt, moet kennen. Dan pas is het symbool begrijpelijk en duidelijk. De duifkan als symbool bij de ene mens vrede betekenen en bij de ander, waar vroeger een duif tegen het raam is gevlogen en waarvan hij vreselijk geschrokken is, een ongeluk of een schok, een grote klap in zijn leven. Ik denk dan ook niet dat het mogelijk is een symbolenboek te maken, waaruit een ieder zomaar kan halen wat bij hem of haar hoort.Wegwijssymbolen zijn vaak waarschuwingen of aanwijzingenvoor een wending in je leven, een voorspelling in tijd en ruimte. Je moet ze dan wel als zodanig herkennen om er wat mee te kunnen doen. Ieder mens kent zijn eigen taal het best, ieder mens heeft een eigen dialect. Als we allemaal met elkaar in onze eigen taal zouden praten, zou niemand de ander kunnen verstaan. Maar het is juist zo leuk dat symbolen nooit een ik-ervaring zijn, maarbijna altijd een lijn naar een ander of naar de maatschappij. Het probleem is vaak om goed naar je eigen innerlijke taal te luisteren. Door veel na te denken en je symbolen proberen te vergelijken met vroegere ervaringen - vooral die uit je jeugd - kom je vaak al een stuk nader tot jezelf en tot het verstaan van je eigen innerlijke taal.


Dieren


Duiven


Een jaar geleden ging ik verhuizen. Het was juni toen opeens via hetbalkon een duif de huiskamer binnenvloog, in een hoekje bij de televisieging zitten en doodging. Een paar minuten later kwam via het slaapkamerraam een andere duif binnen die op de grond ging zitten. Ik gaf hemwat brood en water. Na een half uur vloog hij weg via het balkon en ikheb hem nooit weer gezien. En nu, een jaar later en weer in juni, kwamer weer opeens een duif via het balkon de huiskamer binnen. Hetvreemde is dat niemand hier in de buurt duiven heeft.Kunt u mij dit verklaren? (L. C. P. uit S.)

Ik moet je in de eerste plaats zeggen dat je je altijd veel te veeldoor andere mensen hebt laten leiden en ik denk dat je dit nu nogdoet. Ik heb het gevoel dat je altijd om opdrachten moet vragen.Het is een soort verlammend gevoel van binnenuit dat door jeopvoeding vroeger, toen je ook niet veel mocht, ontstaan is.Het was nogal streng vroeger. Waarschijnlijk was je vader vrijdominant en ik denk dat dat in de toekomst afgelopen is. Daaromzie ik je scheiding eerder positief dan negatief. Ook in je huwelijkwerkte die beslissingsverlamming door. Twijfel hieraan en twijfeldaaraan. Nu moet je het alleen doen en binnen een paarjaar zul jeleren dat heel goed te kunnen.In de toekomst is een belangrijke taak voor je weggelegd. Als hetland, waar je oorspronkelijk vandaan komt, bevrijd wordt vanzijn bloedige dictator, zijn er mensen nodig die met de vredesduifin de hand jouw land moeten gaan besturen.De eerste duif die binnenkwam en stierf, is een symbool voor hetverleden toen jouw vredesinitiatief gefaald heeft. De tweede waseerst wat dizzy, maar kwam later wat bij en kon weer vliegen. Datbetekent dat het bij jouw terugkomst niet eenvoudig zal gaan,maar het zal lukken. Er zal een plaats voor jou weggelegd zijn inhet besturen en organiseren. En dan komen twijfelaars niet aanbod, maar mensen die zeker weten waarvoor ze geleden en gevochten hebben.En tegen die tijd zul jij dat zijn, want dan pas ben je een man geworden, nu nog een kind. Dat heeft met je leeftijd niets te maken.De derde duif is het symbool dat deze jonge democratie alsnogeen aanval te verwachten heeft, maar de duif is sterker, hij komtterug (dus deze coup zal van korte duur zijn).Hoe het mogelijk is dat deze symbolen zich in levende lijve aanjou vertonen, moet je mij niet vragen. Neem maar aan dat dedierenwereld om ons heen veel wijzer en intelligenter is dan wijkunnen begrijpen. Laat dat voor jou een les zijn.
de witte duif is moegestreden
hij vliegt al jarenlang niet meer
hij wordt te zwaar van lijf en leden
de mens kijkt op hem neer
maar alle mensen groeien verder
zij worden sterker keer op keer
zij worden herders van de wereld
en witte duiven komen weer

(Single "De witte duif' van André Groote, label Flevo-productie.)


Geluiden